La Regidoria de Cultura i d'Ensenyament de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant dóna suport a l'activitat de les entitats del municipi mitjançant un programa de subvencions per als àmbits cultural i educatiu.

 

Les bases reguladores són:

 

Bases de subvenció per a activitats culturals

Bases de subvenció per a entitats de l'àmbit educatiu

 

La convocatòria de subvencions per a 2019 està publicada a:

 

Subvencions per a activitats culturals 2019: Núm. convocatòria BDNS:438901, BOPT 0, 1/3/19.

Subvencions per a entitats de l'àmbit educatiu 2019: Núm. convocatòria BDNS: 438902, BOPT 0, 1/3/19.

 

Les sol·licituds de subvenció ja es poden presentar (ordinària, fins 15/3/19, i extraordinària fins al 30/08/19), i la documentació necessària és:

 

1. Sol·licitud de subvenció (a nom del president/a)

 

2. Programa d'activitats previstes per a l'any 2019

 

Ha de contenir com a mínim:

 

2.1. Programació de les activitats a realitzar al llarg de l'any.

2.2. Pressupostos amb indicació del finançament de les activitats.

2.3. Subvencions demanades a altres Institucions

 

3. Fotocòpia del NIF de l'entitat

 

4. Indicació del número de socis

 

5. Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari d'una subvenció

 

6. Acreditació amb declaració responsable o certificat d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització per fer la consulta d'aquestes dades).

 

(DESCARREGAR ELS MODELS EN PDF)

 

(DESCARREGAR ELS MODELS EN FORMAT EDITABLE)