La protecció de la seguretat ciutadana es garanteix a través de diversos cossos policials i d’emergències. Així mateix, la protecció civil està constituïda pel conjunt d'accions destinades a evitar, reduir o bé corregir els danys provocats a persones i béns per tota mena de mitjans d'agressió i pels elements naturals o extraordinaris en temps de pau, sempre que l'abast i la gravetat dels seus efectes els hi atorgui el caràcter de calamitat pública.

Les finalitats bàsiques de la protecció civil són: 
	La previsió, entesa com l'anàlisi del risc i la seva localització en el territori.
	La prevenció, que engloba el conjunt d'actuacions destinades a disminuir el risc.
	La planificació, que comprèn l'organització i la coordinació de la resposta davant les situacions d'emergència.
	La intervenció en el moment de l'emergència per minimitzar-ne les causes i els seus efectes. 
	La rehabilitació dels serveis bàsics per tal de retornar a la normalitat. 
	La formació i informació a la població i als col·lectius implicats