A concurs, el contracte de les actuacions incloses al projecte d’obres de canvi del bany d’hidromassatge de la piscina municipal coberta

Logo de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Les persones interessades en el contracte de les actuacions incloses al projecte executiu d’obres de canvi del bany d’hidromassatge de la piscina municipal coberta de l’Hospitalet de l’Infant poden presentar les seves ofertes fins al 17 d’octubre, a les 14h, a  les oficines municipals d’atenció ciutadana (OMAC).

 

El plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques, que regeixen el contracte administratiu mixt, pel procediment obert, oferta més avantatjosa, amb diversos criteris de valoració, es pot consultar al Perfil del contractant.